Internet Archive BookReader

Ṿolḳovisḳ : sipurah shel ḳehilah Yehudit-Tsiyonit : hushmedah ba-Shoʼah, 1941-1943